Podpořte nás na facebooku Napište nám

...bydlete s námi lépe a moderněji


stavím nový dům

kupuji stavbu

Náklady na stavbu

Kolik jste schopni do stavby investovat, může být vodítkem pro rozsah stavby a je třeba k němu přihlížet po celou dobu přípravy.

Cena má svůj životní cyklus, rodí se s návrhem stavby (studií), žije po celou dobu úvah o stavbě, prochází upřesňováním a nakonec může mít zcela jinou podobu než na počátku. Tato podoba může dosáhnout až dvojnásobku původně zrozené cena.

Když je cena zaplacena, je pozdě uvažovat, kde se stala chyba. Vliv na takové zvýšení se většinou skrývá v projektové přípravě, v jednání s dodavatelem a v přípravě rozpočtu.

Abychom se vyvarovali takového vývoje je potřeba od počátku jednat s projektantem, který může cenu stavby zásadně ovlivnit.

Ve fázi studie stavby vznikne základní propočet nákladů. Pokud je projektant odpovědný a profesionální, neměla by se výsledná cena stavby při dokončení lišit od propočtu o více než 10%.

Propočet nákladů stavby

Základní a nejjednodušší je propočet nákladů stavby. Ukáže se v něm sice první cena, ale ta se může od reality lišit. Propočet by se ale neměl od případného rozpočtu odchýlit o více než 15% ceny.

I laik si může udělat základní kalkulaci nákladů a to jednoduchým způsobem. Podle již realizovaných staveb se dá zjistit cena za 1m2 zastavěné plochy (přízemní/patrové).

Druhým vodítkem je cena za 1m3 obestavěného prostoru. Pozor na maličkost u obestavěného prostoru je nutno vzít v úvahu taktéž konstrukce pod zemí.

Ceny zde uvádět nebudeme, mění se v čase a mohli by se stát zastaralými dříve, než provedeme aktualizaci. Pro jistější a přesnější odhad je přece jen lépe nechat takovou předběžnou kalkulaci na projektantovi.

Pozor také na kalkulace zadávané v internetových prezentacích. Pro základní orientaci jsou přijatelné, ale je třeba si uvědomit, že při zadání tří rozměrů stavby nelze v matematickém vzorci, který výpočet provede, zohlednit všechny vlivy na uvažovanou stavbu. Uvažujte v tomto případě spíše s 30 % rozdílem konečné ceny od kalkulované.

Platí statistická zásada, čím více máte vstupů, tím kvalitnější je výstup.

(Zeptáte-li se dvou lidí, zda mají rádi svíčkovou, jeden odpoví ano, druhý ne, pak ze 100 by jich mělo být 50 na 50, což nemusí být pravda, co když jích je 75 ku 25?)

Poznámka:

Kalkulace ceny stavby není pro odborníka náročnou záležitostí. Cena za takovou službu je zanedbatelná a může vnést jasno do vašich úvah. Odborník posoudí všechny možné vlivy, které by byť jednoduchý výpočet, mohli ovlivnit.

Zpět

Rozpočet stavby

Rozpočet stavby je poměrně přesným stanovením ceny stavby. Nemusí být však vždy zcela jasný a může v něm být dost ukryto vašemu zraku, proto jsme užili slovo "poměrně".

Vžilo se několik termínů pro rozpočty a je třeba se v nich orientovat.

Pro úplnost uvádíme, že v dřívějších dobách byl, rozpočet pro stavby povinou součástí dokumentace, ale toto ustanovení bylo v 90 letech minulého století zrušeno. V současnosti je rozpočet stavby na uvážení stavebníka a je nutno si jej objednat za smluvní ceny.

  • Předběžný rozpočet

  • Nabídkový rozpočet

  • Souhrnný rozpočet

  • Revizní rozpočet

  • Kontrolní rozpočet

  • Kalkulační vzorec

  • Realizační rozpočet

Předběžný rozpočet stavby je shodný s propočtem nákladů stavby a je zpracován na základě objemových jednotek (zastavěná plocha, obestavěný prostor, délka trasy atp.) Pokud by vám byl nabídnut za přemrštěnou cenu, je lépe ho odmítnout.

Nabídkový rozpočet většinou vyhotoví potencionální dodavatel stavby, který se uchází o zakázku. Stává se také často součástí smlouvy o dílo. Tento rozpočet odráží ceny dodavatele. Většinou je podrobný a je členěn tak, aby bylo možno posoudit rozdíl v cenách jednotlivých dodavatelů.

Souhrnný rozpočet býval předepsán jako součást projektové přípravy. Dnes již není povinností jej zpracovat. Vycházel z plánovaného hospodářství. Některé firmy ho dříve využívali jako zažitou praxi.

Revizní rozpočet je již revizí vydaného rozpočtu pro zjištění správnosti.

Kontrolní rozpočet se zpracuje po dokončení stavby, pokud na tom některý z účastníků (investor/dodavatel) trvá. Kontroluje, zda vyfakturované ceny za stavbu odpovídají cenám obvyklým.

Kalkulační vzorec je metodou spíše využívanou dodavateli pro přípravu některého z výše uvedených rozpočtů jako kontroly.

Realizační rozpočet (zde je nutno uvést, že nás nebudou mít stavební firmy rády) je rozpočtem, který se tvoří během stavby a pracovník pověřený vedením stavby do něho zapisuje průběžně náklady na stavbu. Je interní záležitostí dodavatele stavby a popravdě není určen stavebníkovi. Jeho vydání při ukončení stavby nevyžadujte, je možné, že byste se v něm ani nevyznali.

Další otázkou je zpracování rozpočtu. Dnes již se v praxi skoro vždy setkáte s rozpočtem vypracovaným na PC. Existuje k tomu několik standardně využívaných programů, které urychlují práci. Stavebník by však měl vědět, že tyto programy jsou urychlením, nikoliv zárukou standardizace cen. Výstupy umožňují jistou rychlou orientaci v rozpočtu.

Ceníky URS (Ústav racionalizace ve stavebnictví). Jak plyne z názvu, jedná se o organizaci vzniklou za dob plánovaného hospodářství fungující stále. Nutno říci, že za její fungování dík, vnáší stále do rozpočtování staveb jistý řád. Ceny tvoří ze statistického vzorku vybraných dodavatel a vytváří tak soubor cen. Ty pak promítá do vydávaných ceníků. Je však nutno uvést na pravou míru, že statistický vzorek se skládá z firem tvořících "první ligu" a tomu odpovídá i výše cenové hladiny.

Nejpřesnějším stanovením ceny je rozpočet stavby po položkách (ať se jmenuje jakkoliv). Je nejobsáhlejším vyjádření ceny. Je však nutné také říci, že položkový rozpočet není zadarmo. Cena položkového rozpočtu se většinou pohybuje od 10.000 Kč do 30.000 Kč podle rozsahu stavby.

Před zadáním rozpočtu nebo vyžádáním rozpočtu jako nabídky pro stavbu, je dobré si předem vyjasnit se zpracovatelem, co bude a co nebude rozpočet obsahovat.

Je běžné, že se v rozpočtech uvádí zařizovací předměty (vany, umývadla, WC mísy, atd.) obklady, dlažby, podlahové povrchy (koberce, parkety), přepínače a zásuvky v běžných cenách na trhu. U těchto položek se, ale většinou ponechává na investorovi, aby si vybral na trhu, jelikož nabídka je opravdu široká a ceny různé.

Vždy je třeba zvážit, zda zařízení domu bude standardní, mírně nadstandardní nebo zcela nadstandardní. U cen obkladů, dlažeb a podlahových povrchů je dobré stanovit si předem mezní cenu za jeden metr čtvereční. Má to své určité opodstatnění.

Příklad: koupelna je malá místnost, bude-li vybavena standardně, může se její cena pohybovat okolo 70.000 Kč, avšak v nadstandardním vybavení může tatáž koupelna stát až 400.000 Kč.

Rozpočet nemusí nutně vykazovat každou lištu, každý šroubek, ale neměl by se odehrávat v širokých pojmech.

Varianta 1      
Základy   190.000
Střecha   450.000
       
Varianta 2      
Skrývka ornice a její odvoz   m3
Výkop základových pasů   m3
Štěrkové lože   m3
Betonáž základů a desky   m3
Výztuž desky   kg
CELKEM :   190.000
       
Materiál krovu   m3
Impregnace krovu   m2
Střešní latě   bm
Montáž krovu    
Krytina včetně doplňků   m2
Izolace   m2
CELKEM:   450.000
       

Ve druhém případě se přece jen dá cosi vysledovat a porovnat, v prvním případě nevysledujete nic.

Poznámka:

Pokud si nejste zcela jisti jak požadovat po případném dodavateli provedení nabídkového rozpočtu, přizvěte si projektanta. Každý projekční kancelář buď má, nebo spolupracuje s rozpočtářem staveb. Při zadání dojde na odborné výrazy, které vám nemusí nic říkat.

Zpět

Rychlý kontakt

+420 777 710 862

info@domika.cz

Doubrava 61

289 21 Kostomlaty nad Labem

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Nový dům už čeká

Spojte se s námi

Sledujte nás

Podpořte nás

Staňte se přáteli

Podpořte nás na facebooku

© domika 2012